BLOOMON – ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle Overeenkomsten die Klant met Bloomon aangaat, en op alle diensten en/of producten van Bloomon die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Bloomon, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

1. DEFINITIES

* "Bedenktijd": de in artikel 9.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;
* "Bloomon": de besloten vennootschap Bloomon Nederland B.V., gevestigd aan de Helmholtzstraat 61E, 1098 LE te Amsterdam, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61571504;
* "Klant": de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Bloomon een Overeenkomst aangaat;
* "Overeenkomst": iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Bloomon afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij Bloomon plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan Bloomon bindt;
* "Persoonsgegevens": alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;
* "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
* "Website": de website www.moederdag.bloomon.nl of andere website via welke Bloomon haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.

2. EEN OVEREENKOMT MET BLOOMON

2.1. Contracteren met Bloomon geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Bloomon en Klant komt een Overeenkomst tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Bloomon te accepteren.
2.2. Om voor een Overeenkomst in aanmerking te komen, moet Klant:
* woonachtig zijn in Nederland;
* niet woonachtig zijn op de Waddeneilanden;

3. VERPLICHTINGEN KLANT

3.1. Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Bloomon en/of een partij die Bloomon inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.
3.2. Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Bloomon Klant verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren.

4. PRIJS

4.1. Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomt overeengekomen momenten.
4.2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. BETALING

5.1. Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door Bloomon op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
5.2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Bloomon voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Klant, geeft Klant Bloomon toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
5.3. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen.
5.4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
5.5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Bloomon uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.
5.6. Het door Bloomon te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Bloomon te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

6. KORTINGSCODES

6.1. Een aan Klant verstrekte persoonlijke Bloomon-kortingscode is bedoeld voor eigen gebruik en/of om nieuwe betalende Klanten te werven uit de eigen kring van Klant (via mond tot mond, social media en/of e-mail).
6.2. Bloomon-kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is Klant niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor Klant onbekende derden.
6.3. Het is Klant niet toegestaan om de naam en het logo Bloomon en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
6.4. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Bloomon behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

7. ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF WIJZIGEN VAN OVEREENKOMST DOOR KLANT

7.1. Klant is gerechtigd om via de Website, of anderszins schriftelijk of via elk door Bloomon ondersteund kanaal, de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende bezorging.

8. LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING

8.1. Bloomon bezorgt overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.
8.2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
8.3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Bloomon aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief.
8.4. Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie
8.5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning van Klant of de door hem aangewezen derde te plaatsen. Klant geeft hiervoor toestemming. [
8.6. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Bloomon de eigendom totdat het koopbedrag volledig betaald is.
8.7. Bloomon is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

9. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

9.1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden ("Bedenktijd"). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.
9.2. In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij:
* de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); en
* duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant.
9.3. Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra's (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.
9.4. Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in op:
* de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of
* de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
* de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
9.5. Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier dat beschikbaar is op de Website, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bloomon.
9.6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
9.7. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Bloomon verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
9.8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
9.9. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Bloomon niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als Bloomon zelf aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
9.10. Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan Bloomon retourneren conform de door Bloomon gegeven instructies.
9.11. Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Bloomon Nederland B.V., Helmholtzstraat 61E, 1098LE Amsterdam.
9.12. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij Bloomon Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Klant op te (doen) halen
9.13. Indien Klant producten, die onder een Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal Bloomon de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terug betalen.

10. PRIVACY

10.1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. Bloomon hanteert een online privacy statement waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.

11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Voor zover wettelijk toegestaan is Bloomon niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.
11.2. Bloomon garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door Bloomon verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
11.3. Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
11.4. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
11.5. Bloomon is wettelijk verplicht Klant eraan te herinnen dat Klant er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.

12. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

12.1. Bloomon behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
12.2. Indien de in artikel 12.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Bloomon toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.
12.3. Het verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

13. ONTBINDING

13.1. Indien de Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Bloomon gerechtigd om Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Bloomon gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
12.2. Bloomon behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op Klant te verhalen.

14. OVERIGE BEPALINGEN

14.1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Bloomon uitdrukkelijk zijn aanvaard.
14.2. Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Bloomon de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
14.3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele-eigendomsrechten van Bloomon ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Bloomon behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
14.4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bloomon.
14.5. Bloomon is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
15.2. De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen Bloomon en Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.